Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

INTEGRITETSPOLICY

1. Introduktion

Dr.Ankerstjerne AS tar integritet på allvar, och följer därför alla relevanta lagar och förordningar vid varje given tidpunkt. Den innehåller den nya EU-förordningen (GDPR) Syftet med denna integritetspolicy är att göra det så enkelt som möjligt för dig att få en överblick över hur vi samlar in, använder, lagrar, delar, överför, raderar eller på annat sätt behandlar (vidare kallad "behandlare") dina personuppgifter. Våra åtgärder för att skydda och säkra dina personuppgifter omfattas också av deklarationen. Slutligen innehåller vår deklaration kontaktuppgifter så att du enkelt kan komma i kontakt med oss ​​angående frågor, önskemål och/eller klagomål i samband med dataskydd.

2. Omfattede parter og definisjon

Denne personvernerklæringen viser til «du» og «din», som omfatter enhver dekket enkeltperson. «Vi», «oss», «vår» og «Dr.Ankerstjerne AS» omfatter Dr.Ankerstjerne AS AS.

«Personopplysninger» defineres som data som angår en identifisert/identifiserbar person eller en person som kan identifiseres ved bruk av midler det er stor sannsynlighet for vil bli benyttet.

3. Integritetspolicyns omfattning

Integritetspolicyn omfattar Dr.Ankerstjerne AS mål och aktiviteter inom de geografiska områden där vi verkar och där GDPR gäller.Vidare gäller integritetspolicyn för behandling av personuppgifter som samlas in av oss, direkt eller indirekt, från alla individer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, våra nuvarande, tidigare eller blivande: arbetssökande, anställda, konsulter, användare, konsumenter, barn, leverantörer/underleverantörer, aktieägare och tredje part.

4. Insamling och behandling av personuppgifter

I enlighet med GDPR och lokala lagar Dina personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och potentiell och relevant lokal lagstiftning Laligt, rättvist och öppet Vi garanterar att dina personuppgifter behandlas i en lagligt, rättvist och öppet sätt. Det innebär att vi inte behandlar personuppgifter utan laglig grund (för mer information se avsnittet "Rättslig grund för lagring"). Var samtidigt medveten om att det kan finnas behov av att behandla dina personuppgifter om det behövs för utförandet av ett kontrakt/en tjänst som du är del av eller mottagare av, när det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter vi är föremål för eller andra fall där det kommer att vara nödvändigt, givetvis då med ditt samtycke i förväg. Så länge dina rättigheter och friheter inte åsidosätter våra kan vi även behandla personuppgifter för våra berättigade intressen.I de fall vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom ett meddelande eller en integritetspolicy. Informationen kommer bland annat innehålla vem som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, vilka mottagarna är, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dessa (om det inte är omöjligt eller kräver oproportionerligt stora ansträngningar för att vi ska kunna utföra detta). När så krävs enligt tillämplig lag kommer vi att begära ditt samtycke innan vi samlar in känsliga uppgifter. Genom att till exempel kryssa i rutan "Jag samtycker till behandlingen av de personuppgifter som jag lämnar för ovan nämnda användning" på vår hemsida godkänner du att de personuppgifter som du fyller i/ger oss kan användas för att användning som har formulerats i samtycket.

Legitimt formål, begrensning og dataminimering

Vi garanterer at dine personopplysninger kun blir innhentet for spesifikke, eksplisitte og legitime formål, og ikke videre blir behandlet på en måte som er uforenlig med disse formålene. Personopplysningene skal også være adekvate, relevante og ikke for omfattende i forhold til den berettigede bruk som de tilrettelegges for.

Vi innhenter blant annet informasjon ved: avtaleinngåelse om tjenester med leverandører og bedriftskunder, utfylling av kontaktopplysninger på vårt nettsted, kontakt med oss på e-post, telefon, nettsted og sosiale medier, registrering for mottakelse av nyhetsbrev, påmelding for utdanning eller deltagelse på informasjonstreff.

Vær også oppmerksom på at besøker du vårt nettsted, vil dette generer data, i tillegg til, for eksempel, IP-adresse, enhetstype, operativsystem og nettlesertype som benyttes.

Når vi behandler personopplysninger for egne formål, blir disse hovedsakelig benyttet, men ikke begrenset, til følgende: kundebehandling, salg- og markedsføringsaktiviteter, statistikk og analyse, brukertilpasning av nettstedet, rekrutteringsadministrasjon, HR og administrasjon, regnskap, økonomistyring og tilhørende kontroller og rapporteringer, skatteadministrasjon, risikostyring, HMS, katalogtjenester, IT-verktøy eller interne nettsteder og andre digitale løsninger eller samarbeidsplattformer, IT-support (inkludert infrastruktur, systemadministrasjon, applikasjoner, helse- og sikkerhetsstyring, administrasjon av informasjonssikkerhet), administrasjon av kundeforhold, bud, intern og ekstern kommunikasjon og hendelsesledelse, overholdelse av anti-hvitvaskingsforpliktelser eller andre juridiske forpliktelser, dataanalyse, juridisk bedriftsstyring og implementering av etterlevelsesprosesser).

Rättighet och tidsgräns

Vi garanterar att dina personuppgifter är aktuella och korrekta. Vi kommer att vidta alla förväntade åtgärder för att säkerställa att felaktig information raderas eller rättas.Vi lagrar dina personuppgifter hos oss endast så länge som är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna behandlades eller i enlighet med lagstadgade rutiner. Detta inkluderar eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav, samt om det är nödvändigt för oss att hävda eller försvara oss mot rättsliga anspråk. Personuppgifterna kommer sedan att lagras till slutet av den relevanta lagringsperioden eller tills de relevanta anspråken har blivit fast. Om du vill läsa mer om våra specifika tidsgränser för lagring av personuppgifter kan du kontakta oss på hei@ankerstjerne.no Vi garanterar även att dina personuppgifter inte kommer att lagras i ett format som gör det möjligt att identifiera dig för en längre tid än vad som är nödvändigt för den användning för vilken informationen är anordnad. Vid slutet av lagringsperioden kommer vi att radera dina personuppgifter på ett säkert sätt, i enlighet med gällande lagar och förordningar.

5. Laglig grund för lagring

Oavsett behandling av personuppgifter ska Dr.Ankerstjerne AS AS alltid ha stöd av minst ett av följande juridiska villkor (jfr lagen om behandling av personuppgifter, §6): a. den registrerade har samtyckt till behandling av hans personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, b. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, eller för att genomföra åtgärder på den registrerades begäran innan ett avtal ingås, c. behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger den registeransvarige, d. behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen, t. behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva myndighet som den registeransvarige är skyldig att göra, t.ex. behandlingen är nödvändig för ändamål som är kopplade till de legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller en tredje part, såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter har företräde och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om den registrerade är ett barn.

6. Säkerhetsåtgärder

Vi garanterar att dina personuppgifter är skyddade mot oavsiktlig eller olaglig ändring eller förlust, eller mot obehörig användning, avslöjande eller åtkomst i enlighet med våra riktlinjer för datasäkerhet. För att säkerställa ett sådant skydd har vi implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.Vi säkerställer, när så är lämpligt, att alla rimliga säkerhetsåtgärder baserade på inbyggd integritet och integritet som standardinställning är på plats för att skydda behandlingen av dina personuppgifter. Beroende på risknivån för behandlingen av personuppgifterna genomför vi även en PIA-integritetsbedömning ("PIA"). Vi har även extra säkerhetsåtgärder för data som anses vara känsliga.

7. Delning av personuppgifter

Vi är mycket strikta när det gäller vem som ska ha tillgång till dina personuppgifter och endast personer som behöver tillgång till sådana uppgifter kommer att ges detta. Vi är skyldiga att följa. Andra mottagare får endast denna information som ett resultat av lagstadgade krav, andra författningar eller regeringsbeslut. Vi delar din personliga information under följande omständigheter: internt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy; med tredje part, inklusive vissa tjänsteleverantörer som vi har behållit i samband med de syften som beskrivs i denna integritetspolicy och de tjänster vi tillhandahåller; med företag som erbjuder kontrolltjänster inom området anti-penningtvätt och anti-terroristfinansiering, samt andra syften som syftar till att förebygga bedrägerier och brott, och företag som erbjuder liknande tjänster, inklusive finansiella institutioner och tillsynsorgan med vilka sådana personuppgifter delas; med domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, regeringstjänstemän eller advokater och andra parter där det rimligen anses nödvändigt att upprätta, utöva eller försvara en juridiska eller skäliga anspråk, eller för en konfidentiell alternativ tvistlösningsprocess, med tjänsteleverantörer som vi samarbetar med eller utanför Dr. Ankerstjerne AS AS, inrikes eller utomlands, t.ex. delade servicecenter, för att behandla personuppgifter för något av de syften som anges för vår räkning och endast i enlighet med våra instruktioner; om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi dela dina personuppgifter med den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet. eller tillgångar som sedan någon av våra rättigheter och skyldigheter tilldelas eller överförs.

8. Barn

Det finns separata rutiner för personuppgifter som rör barn. Detta är en grupp som kräver specifikt skydd, eftersom minderåriga har mindre förmåga att sätta sig in i och förstå risker, konsekvenser, säkerhetsåtgärder och rättigheter som är förknippade med att dela sin information. Barn har inte heller möjlighet att lämna samtycke på samma sätt som vuxna.Ett sådant specifikt skydd ska särskilt gälla marknadsföring, personlighets- eller användarprofiler samt tjänster som erbjuds direkt till barn. Vi behandlar inte barns personuppgifter utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare där detta är nödvändigt. Vi riktar inte vår marknadsföring till barn, förutom specifika tjänster och med samtycke från innehavaren av föräldraansvaret. Om du anser att vi har behandlat ett barns personuppgifter felaktigt, vänligen kontakta oss direkt på hei@ankerstjerne.no.

9. Dataöverföring

Enligt GDPR är det inte tillåtet att överföra personuppgifter till tredjeländer utanför EES som inte har möjlighet att garantera en adekvat och tillfredsställande nivå av dataskydd. Vissa tredjeländer utanför EES-området där vi är verksamma erbjuder inte samma nivå av dataskydd som det land du bor i, och är därför inte erkända av Europeiska kommissionen som tillhandahåller en tillräcklig nivå av skydd för integritetsrättigheter. nödvändiga i vissa fall för att överföra data till sådana länder, har vi adekvata säkerhetsrutiner på plats för att skydda dina personuppgifter. Mer information om sådana överföringar kommer att göras tillgänglig för dig vid insamlingstillfället Om du vill ha mer information eller dokumentation om dataskyddsförfaranden, vänligen kontakta oss på hei@ankerstjerne.no.

10. Informationscookies

Vår webbplats kan också använda informationskakor (även kallade "cookies"). En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta av webbplatsen du besöker. Filen innehåller adressen till webbplatsen och koderna som din webbläsare skickar tillbaka till denna webbplats varje gång du besöker en sida. Målet är att känna igen din enhet och lagra information om dina preferenser eller tidigare aktiviteter. På så sätt kan ditt besök anpassas efter dina behov och skapa en bättre användarupplevelse för dig.När du besöker våra webbplatser får du veta vilka typer av cookies vi använder och hur du kan avaktivera dem. När det krävs enligt lag kommer du att ges möjlighet att avvisa användningen av cookies när du besöker våra webbplatser. Mer information finns i vår cookiepolicy

11. Dina rättigheter

Du har en rad rättigheter när det kommer till dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som lagras. Du har bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi har lagrat. Du kan också kräva att vi korrigerar felaktiga uppgifter eller raderar dina uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss och begära att din information raderas eller att användningen av informationen begränsas.

Rätt till insyn och rättelse

Du kan begära en kopia av den information vi har lagrat om dig. Du kan också begära att vi korrigerar fel eller uppdaterar ofullständiga uppgifter.

Rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har en juridisk innebörd för dig eller väsentligt påverkar dig.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i fall där:
I. uppgifterna är inte längre nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in;
II. du väljer att återkalla ditt samtycke;
III. du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter;
IV. dina personuppgifter har behandlats olagligt;
V. det finns en juridisk skyldighet att radera dina personuppgifter;
VI. radering är nödvändig för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar.

Rätt till begränsning

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i fall där:
I. du bestrider riktigheten av dina personuppgifter;
II. vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingssyften;
III. du har invänt mot behandling av legitima skäl.

Rätt till dataportabilitet

I tillämpliga fall kan du begära att de personuppgifter du har lämnat till oss överlämnas. Detta gäller fall där:
a. behandlingen av dina personuppgifter är baserad på samtycke eller ett avtal; och
b. behandlingen är automatiserad.
Du kan också begära att dina personuppgifter överförs till en annan önskvärd databehandlare/tredje part (där det är tekniskt möjligt).

Rätt att klaga

Du kan välja att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna där du bor, där du arbetar eller där du upplever att kränkningen av dina rättigheter har skett. Detta kan göras oavsett om det har/inte lett till personskada eller förlust.
Du har även rätt att lämna in ett klagomål till de domstolar där vi har vår verksamhet eller där du har ett fritidshus.

Rätt att protestera

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Kom ihåg att i de fall dina personuppgifter behandlas på grundval av ett samtycke som du har gett, är det möjligt för dig att när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Om du vill återkalla ditt samtycke eller begära en översikt av information, rättelse eller radering, kontakta oss på den e-postadress som vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. Skulle du ha frågor om klagomålsprocessen kan du hitta många svar i våra riktlinjer för klagomål och förfrågningar.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras, vänligen kontakta oss (se kontaktinformation nedan) eller norska datatilsynet (postkasse@datatilsynet.no).

12. Oppdateringer

Denna integritetspolicy kan uppdateras då och då när det sker förändringar i verksamheten eller på annat sätt. Om betydande ändringar görs kommer vi att lägga ut information om detta på vår webbplats när ändringarna träder i kraft, och i förekommande fall kommunicera ändringarna direkt till dig.

13. Kontakta oss

Om du skulle ha frågor, kommentarer och/eller önskemål relaterade till denna integritetspolicy, vänligen kontakta dataskyddsombudet på hej@ankerstjerne.se. Du kan också skicka ett brev till följande adress:

Dr. Ankerstjerne AS
3324 Sørenga,
0140 Oslo